แนะนำสินค้า
_______________Leveluk Kangen 8 (K8)
- หน้าจอระบบ Touch Screen
- platinum-titanium electrode
  plates 8
แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  5-6 ลิตร/นาที
-
AUTO-CLEANING
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk SD501
- platinum-titanium electrode   plates 7 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  5 ลิตร/นาที
-
มีเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษ
  
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk SUPER 501

- platinum-titanium electrode   plates 12 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  
6 ลิตร/นาที
-
ผลิต Strong Kangen Water   (pH 11.5) และ Strong Acidic   Water (pH 2.5) ได้ประมาณ   3 ลิตร/นาที
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...


Leveluk JR II
- platinum-titanium electrode   plates 3 แผ่น
- ผลิต Kangen Water®
  3-4 ลิตร/นาที

  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ...

 

 

การบำรุงรักษาเครื่อง
_______________


-

           เปลี่ยนน้ำดื่มได้ชีวิตใหม่ ด้วยเครื่องผลิตน้ำคังเก้น 

               (Kangen  Electrolysis Water Generator)     

          ความเป็นมาของน้ำคังเก้น (Kangen Water®) 


        
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำมากถึงร้อยละ 70-80  แทบทุกส่วนของร่างกายมีน้ำ

แทรกซึมไปทั่ว  น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำงานในทุกปฏิกิริยา  ทั้งในเลือด

น้ำเหลือง น้ำไขข้อ น้ำของระบบประสาทส่วนกลาง น้ำย่อย น้ำลาย น้ำตา  น้ำแต่ละส่วน

ทำหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน  การหล่อลื่น  การกำจัดสารพิษ  การย่อย การขนส่งการปรับความ

สมดุล ความดัน กรดด่าง เป็นต้น

         หน้าที่ของน้ำในร่างกายจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ


        
1. น้ำเป็นของเหลวที่ไหลเวียนไปทั่วทั้งร่างกายเพื่อให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

         2. โมเลกุลน้ำที่แตกตัวส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ในระดับโมเลกุล อะตอมและ

โมเลกุลต่างๆที่ได้จากการแตกตัวของน้ำเข้าร่วมปฏิกิริยาในเซลล์ต่างๆที่ให้ทั้งประโยชน์

และโทษต่อร่างกาย ตัวอย่างคือ โปรตอน (
H+) อะตอมไฮโดรเจน ([H] active hydrogen)

ไฮโดรเจนประจุลบ (
H- hydrogen anion) โมเลกุลไฮโดรเจน (Hydrogen molecule H2) 

โมเลกลุออกซิเจน  (
oxygen molecule  O2) และ กลุ่มโมเลกุลออกซิเจนว่องไว 

(
reactive oxygen species ROS)


        
3. น้ำทำหน้าที่ละลายเกลือแร่ แร่ธาตุขนาดนาโน
  สารประกอบอินทรีย์ และสาร

ประกอบอนินทรีย์และก๊าซต่างๆ เพื่อนำส่งตามจุดหมายที่ต้องการ


        น้ำฟังชัน (Functional water) เป็นน้ำที่มีสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนอก

เหนือจากตัวโมเลกุลของน้ำที่ให้ความชุ่มชื่นและหล่อเลี้ยงร่างกาย  อาหารฟังชั่นมักจะได้

จากผักสดและผลไม้  แต่น้ำฟังชันจะได้มาจากไหน  น้ำจากแหล่งน้ำพุมี
คุณสมบัติรักษา

โรคได้  ซึ่งแหล่งน้ำดื่มตามธรรมชาติที่เป็นน้ำฟังชันคงมีไม่พอที่จะใช้กันได้ทั่วถึง ประ
กอบ

กับมลพิษของสภาพแวดล้อม เป็นปัญหาหลักของสังคม มลพิษทางอากาศส่งผลต่อดิน

แม่น้ำ และผลิตผลทางการเกษตร น้ำที่ด้อยคุณภาพส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เซลล์


ต่างๆตกอยู่ในสภาพที่จะทำงานผิดปกติได้  ในกระบวนการผลิตดน้ำสะอาดนั้นใช้สารเคมี

เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและการเติมคลอรีนในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้น้ำเสียคุณ


สมบัติ
ของน้ำฟังชันไป  จึงมีการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อปรับน้ำธรรมดาให้เป็นน้ำฟังชัน 

อาทิเช่น  การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า  การทำให้น้ำแตกด้วยคลื่นแม่เหล็ก  การเอาก๊าซ

เป่า
ลงในน้ำ  การเพิ่มความแรงของน้ำไหล  การทำปฏิกิริยากับสารเคมี แร่ธาตุหรือ

ก้อนหิน  เป็นต้น
 

        ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำฟังชัน  วิธีนั้นจะต้องทำซ้ำๆได้ และน้ำที่ได้

จะต้องผ่านการศึกษาและพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักการวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง

ที่ผลิตออกมา
น้ำที่ได้จากการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าตามหลักการอีเลกโทรไลซิสของ

ไมเคิล ฟาราเดย์ (
Michael Faraday)  เป็นน้ำที่มีการศึกษามากที่สุด  ควบคุมการผลิต

จนได้น้ำที่มีคุณสมบัติที่แน่นอน  กระบวนนี้จะให้น้ำสองส่วนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 

ส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนน้ำที่ได้จากขั้วลบเรียกว่า
น้ำอีอาร์ (ERW : อีเลกโทรลัยซ์รีดิวซ์

วอเตอร์
Electrolyzed Reduced Water) คือเป็นน้ำที่ให้อิเล็กตรอน มีคุณสมบัติโดดเด่น

ของความเป็นด่าง อุดมด้วยโมเลกุลไฮโดรเจน มีค่าโออาร์พี (
ORP: Oxidation-reduction

potential
) ติดลบและมีความสามารถกำจัดออกซิเจนว่องไวได้ดี คือ มีฤทธิ์ของการต้าน

สารอนุมูลอิสระ


       
ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นน้ำที่ได้จากขั้วบวกเรียกว่า น้ำอีโอ  (EOW : อีเลกโทรลัยซ์ออก

ซิไดซ์วอเตอร์
Electrolyzed Oxidized Water) คือเป็นน้ำที่รับอิเล็กตรอน มีคุณสมบัติ


เป็นน้ำกรด มีฤทธิ์ทำลายเชื้อโรค มีค่าโออาร์พีบวก

 

        ประเทศญี่ปุ่นเริ่มศึกษาคุณสมบัติของน้ำอีอาร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 จนประยุกตใช้

กับงานด้านเกษตรกรรมเมื่อปี ค.ศ. 1954  ในปี ค.ศ. 1960 เริ่มนำมาใช้ในวงการ
แพทย์

ในปี ค.ศ. 1966 กระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าน้ำดีอาร์ให้ผลดีต่อโรคอุจจาระร่วง

อาการอาหารไม่ย่อย การบูดของกระเพาะและลำไส้ และยังไปลดกรดของกระเพาะ  จึงได้

อนุมัติให้ผลิตเครื่องเพื่อใช้ในครัวเรือน  จนกระทั่งปี ค.ศ. 1994 เริ่มมีการรณรงค์ให้สังคม

หันมาดื่มน้ำอีอาร์กัน

      
        ในเวลาต่อมา ได้มีการรายงานเบื้องต้นถึงผลของการศึกษาน้ำอีอาร์ต่อการทำงาน


ของร่างกาย โดยในช่วงแรกได้ทำการทดลองในหนูทดลอง จากการศึกษาและ
สำรวจ


พบว่าผลที่ได้จากการดื่มน้ำอีอาร์ในผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน


ได้มีการศึกษาและวิจัยคุณประโยชน์ที่ได้รับของน้ำอีอาร์และอีโอไว้เป็นจำนวนมาก

        - สนใจสอบถามข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม

        ติดต่อ 085-9121638  คุณสุนทรี    Line ID : soontharee.mary

        [รศ.ภญ. สุนทรี ตันตระรุ่งโรจน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยลัยมหิดล] Email address : soontharee.mary@gmail.com

        ทำไมต้องดื่มน้ำที่เป็นด่าง?

        ภาวะกรดสะสมในร่างกาย (Acidosis) ก่อให้เกิดโรค ดังนี้

        1. กรดไหลย้อน                    8. เกาต์


 
      2. อาหารไม่ย่อย                   9. ความดันโลหิตสูง


 
      3. อ้วน ลงพุง                     10. โรคหัวใจ


 
      4. ท้องผูก                          11. ไขมันในเลือดสูง


 
      5. เบาหวาน                       12. ข้ออักเสบ


 
      6. อาหารไม่ย่อย                 13. กระดูกพรุน


 
      7. ปวดประจำเดือน             14. คลอเรสเตอรอลสูง

        โดยปกติร่างกายสามารถกำจัดของเสียที่เป็นกรดได้ โดยการดึงแร่ธาตุ แคลเซียม,

แมกนีเซียม มาใช้กำจัดของเสียที่เป็นกรด (
Acidic Waste)

         การทานอาหาร และดื่มน้ำที่เป็นกรดมากๆ จะทำให้ร่างกายปรับสมดุลโดยการสร้าง

ความเป็นด่างขึ้นมา โดยการดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของ


โรคกระดูกพรุน


         การดื่มน้ำด่างจะช่วยปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย และช่วยลดการเกิด

โรคที่เกิดจากภาวะกรดสะสมในร่างกาย (Acidosis)
  

 

         เครื่องผลิตน้ำคังเก้นของบริษัทอีนาจิค


        
เครื่องผลิตน้ำคังเก้นของบริษัทอีนาจิคเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในครัวเรือน 

ใช้หลักการแยกโมเลกุลของน้ำด้วยไฟฟ้าของ ไมเคิล ฟาราเดย์ (
Michael Faraday ค.ศ.

1791-1867) โดยใช้น้ำประปาผ่านเข้าเครื่องเพื่อผลิตน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ปราศจาก

เชื้อโรค และไม่มีคลอรีน  น้ำที่ผลิตได้อุดมไปด้วยเกลือแร่ที่มีอยู่ในน้ำประปา เช่น

แคลเซียมและเมกนีเซียมที่ร่างกายต้องการ พร้อมบริโภคโดยไม่ต้องนำไปต้มอีก

         เครื่องผลิตน้ำคังเก้นสามารถผลิตน้ำได้ 4 ประเภท คือ

         1. น้ำ pH 7.0, 8.5, 9.0 และ 9.5 เพื่อใช้ดื่ม

         2. น้ำกรดอย่างอ่อน pH 6.0, 5.5, 5.0 และ 4.5 เพื่อใช้เสริมความงาม

         3. น้ำกรดอย่างแรง pH 2.5 เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรค

         4. น้ำด่างอย่างแรง pH 11.5 เพื่อใช้กำจัดคราบน้ำมันและสารจำพวกน้ำมัน


                     


เพื่อสุขภาพที่ดีควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร  
 


HomeAbout Kangen Water Healthcare InformationProductsReferenceContact Us

2017 © All rights reserved.